Grupe podrške

UAZ – ove grupe podrške su namijenjene osobama s amputacijama koji traže odgovore na pitanja i imaju dileme o životu nakon amputacije dijela tijela.

Život nakon amputacije zbog specifičnih problema/potreba koji je zbog svojih osobitosti često popraćen više ili manje teškim periodom prilagodbe na novonastalu situaciju, koje se mogu javiti neposredno nakon amputacije, ili tijekom neke od faza prihvaćanja invaliditeta, nakon što inicijalni period prilagodbe na protezu prođe. Ponekad se i intenziviraju. Prepoznali smo da je najviše na početku  potrebna podrška korisnicima i obiteljima kako na edukativnom tako i emocionalnom planu.

Partneri na projektu su : Centar za socijalnu skrb grada Zagreba i Zavod za ortopedska pomagala

Tijekom grupa članovi dijele osobna iskustva i pružaju jedni drugima emocionalnu podršku i, ponekad, praktične savjete koji mogu pomoći u nošenju sa vašom situacijom.

Organiziramo:

Terapijske grupe potpore

Terapijske grupe vodi educirana psihoterapeutica Meri Veselić. Grupa se sastaje dva puta mjesečno, u dogovoreno vrijeme, večernjim satima, kroz 9-12 susreta do 90 min. Najčešće se od 5 do najviše 12. Članovi grupe nikada nisu prisiljeni pričati ili dijeliti svoja osobna razmišljanja,osim ako to žele. Cilj je ovih grupe okupiti ljude ,kako bi im se omogućilo da, u sigurnoj, toploj i podražavajućoj atmosferi,međusobno razgovaraju te pružaju jedni drugima podršku i ohrabrenje. Grupa je osmišljena na način da potakne razmišljanje o samima sebi i drugima. Za istraživanje različitih tema s kojima se svakodnevno suočavamo, kao što su npr. obiteljski odnosi, roditeljstvo, identitet,samopoštovanje, postavljanje granica, tjelesni
izgled, seksualnost, osobni razvoj, osnaživanje osobnosti i drugi. Članovi sami odlučuju o temama o
kojima će se razgovarati kao i o temeljnim postavkama grupe.

Teme kojima se bavimo kroz sudjelovanje u grupi su, između ostalih:

• Život nakon amputacije;
• Socijalizacija;
• Kako povratiti svoj život
• Fantomska bol/ osjet;
• Krize identiteta i osobnosti
• Mentoriranje i potpora kroz iskustva starijih članova kroz dijeljenje znanja i iskustava

Svakom polazniku na raspolaganju je mogućnost individualnog psihoterapijskog rada u grupi.

Grupa je zatvorena, što znači da jednom formirana, u tom sastavu se sastaje tijekom unaprijed određenog broja susreta i nema mogućnosti naknadnog uključivanja. Prije ulaska u grupu potrebno je obaviti inicijalni razgovor s voditeljicom grupe radi predstavljanja načina rada i dogovora oko prikladnosti ovog načina rada za svakog pojedinca.

Grupa se sufinancira kroz projekte.

Grupe samopotpore

Grupe samopotpore proizlaze iz terapijskih grupa, iako se mogu oformiti i na druge načine. I one uključuju redovite susrete u određenom periodu ili fiksnom broju susreta (9-12 susreta). Grupa se filtrira na način da se : izabere se svaki puta jedan voditelj/ica između članova grupe, koja vodi računa da se pravila grupe poštuju i da postoji ravnomjernost sudjelovanja svih članova/ica.
Grupa se sufinancira kroz projekte.