Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Prava osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i pripadajući pravilnici. Zakonski propisi uvažavaju zahtjeve i ključne principe UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i suvremene europske standarde o položaju i pravima osoba s invaliditetom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova s ciljem obavljanja poslova koji se, između ostalog, odnose na razvoj, unapređenje i praćenje sustava profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba s invaliditetom te kontrolu i praćenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

PROFESIONALNA REHABILITACIJA

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom, a cilj joj je osposobiti osobu s invaliditetom za primjeren posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao te da se profesionalno razvija.

Usluge profesionalne rehabilitacije pružaju centri za profesionalnu rehabilitaciju u skladu sa Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. U Republici Hrvatskoj trenutno postoje četiri regionalna centra: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Postoji ukupno 12 usluga profesionalne rehabilitacije od kojih u ovom tekstu izdvajamo tri najzastupljenije.

Usluga 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa  rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije, a podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (sveobuhvatnu dijagnostiku).

Usluga 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) – usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom. Usluga je temelj za ostvarivanje prava na poticaj koji isplaćuje Zavod (sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta i sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada).                        

Zavod je uz navedeno, kao dodatnu podršku u provedbi prilagodbe radnog mjesta i uključivanju osobe s invaliditetom u radno okruženje, do sada izradio 4 Priručnika s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta. Priručnicisadrže praktične, jednostavne i lako primjenjive savjete za prilagodbu radnog mjesta, a namijenjeni su poslodavcima, stručnjacima i osobama s invaliditetom. Priručnici sadrže mogućnosti prilagodbe radnog mjesta za različite ciljane skupine osoba s invaliditetom, prema vrsti teškoća. U drugom Priručniku, između ostalih, obuhvaćene su osobe s amputacijom udova. Priručnici su dostupni na web stranici Zavoda, kao i u tiskanom obliku.                                                              Usluga 10  Procjena radne učinkovitosti – usluga je temelj za ostvarivanje prava na subvenciju plaće (koju isplaćuje Zavod) za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta. Usluga je također osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

OBVEZA KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, poslodavaca u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.

U kvotu se ubrajaju isključivo osobe s invaliditetom koje su zaposlene na najmanje 20 sati tjedno i koje su upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom ili u suprotnom da ispuni zamjensku kvotu na više različitih načina koji su propisani posebnim pravilnikom.

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno plaćati novčanu naknadu za nezapošljavanje osobe s invaliditetom.

Važno je napomenuti da poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote i poslodavci koji nisu obveznici, a zapošljavaju osobe s invaliditetom, mogu ostvariti novčanu nagradu. Također, poslodavci imaju pravo na niz poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DODJELJUJE ZAVOD

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Pojedine poticaje Zavod dodjeljuje isključivo na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

Poticaji koji se mogu ostvariti su:

 • subvencija plaće osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom
 • subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • financiranje troškova stručne podrške
 • potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

Poticaje mogu ostvariti:

 • poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada
  • osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju
  • zaštitne i integrativne radionice (dio poticaja)
  • tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima – mogu ostvariti samo poticaj sufinanciranja troškova za prilagodbu uvjeta rada i financiranje troškova stručne podrške

Više informacija dostupno je na stranicama Zavoda.

Mirna Barbarić, prof. reh.
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Projekt RESET financira Zagrebačka županija u okviru  Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2022. godini