Razumna prilagodba radnog mjesta i radnog okoliša te prilagodba opreme i sredstava za rad

Živimo u vremenu obilja, vremenu koje nam puno toga nudi, vremenu razvoja brojnih novih tehnologija kojima je cilj pojednostaviti nam svakodnevno funkcioniranje na poslu i doma, ili kako to marketinški dobro zvuči – olakšati nam život. Međutim, to isto vrijeme od nas i mnogo očekuje te nam nameće sve više standarde koje je sve teže ispunjavati. Svi smo se nakon završetka školovanja bar jednom u životu susreli s izazovom zapošljavanja, izazovom traženja odgovarajućeg zaposlenja koje će nas profesionalno ispunjavati, izazovu kojem ćemo stečenim znanjima i sposobnostima znati odgovoriti i ispuniti tražene zahtjeve. Međutim, u času kad je izazov zaposliti se, u času kad ljudi odlaze u inozemstvo u potrazi za poslom i novim mogućnostima, osoba s invaliditetom se s pravom zapita: “Kakve su moje šanse za zapošljavanjem kad bez adekvatne tehnologije, koja je u današnje vrijeme dostupna, ali ne i financijski, ne mogu poslodavcu pokazati svoje potencijale i mogućnosti?” S druge strane stanimo u cipele poslodavca i budimo iskreni, ako biramo između zapošljavanja osobe kojoj moramo nabaviti skupu tehnologiju kako bi bila u mogućnosti ravnopravno obavljati posao ili osobu kod koje nemamo dodatnih troškova pri zapošljavanju, zašto da se uopće izlažemo dodatnim troškovima i riziku? Odgovor s poslodavčeve strane je možda logičan, no ne nužno i ispravan. Pokazalo se da su osobe s invaliditetom lojalnije prema poslodavcu od osoba bez invaliditeta, a uz pravilno raspoređivanje i adekvatnu prilagodbu jednako radno učinkovite. S druge strane, ne iziskuju sve prilagodbe financijska ulaganja pa se tako uvjeti rada mogu prilagoditi kliznim radnim vremenom, smještanjem radnog mjesta bliže prozoru radi boljeg izvora prirodnog svjetla ili bliže sanitarnom čvoru. Nekad je samo potrebno omogućiti bliže parkirno mjesto, a ponekad i omogućiti rad od kuće. Naravno, sve je ovo pod pretpostavkom da su takve prilagodbe moguće u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, ali i individualnih potreba osobe. Međutim, što ako prilagodba ipak iziskuje dodatna financijska ulaganja? U tom slučaju osobe s invaliditetom ponovo nisu u ravnopravnom položaju s ostalima na tržištu rada. 

Ovaj članak govori upravo o tome, o razumnoj prilagodbi, što je i što uključuje, što od nje očekivati, kako ju naručiti te u konačnici kolika su sredstva za njeno provođenje.

Prema konvenciji o pravima osoba s invaliditetom „razumna prilagodba znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo ravnopravno uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima.“ Razumna prilagodba je pojedinačna mjera prilagođena potrebama pojedine osobe, a ovisno o oštećenjima osobe, prilagodbe okoline mogu biti različite.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 39/2018) te Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018) osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom imaju pravo na sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba) te prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba). Drugim riječima, prilagodba radnog mjesta je mjera za zapošljavanje i/ili zadržavanje osobe s invaliditetom u radnom odnosu, a cilj je prilagoditi uvjete rada i radnog okoliša te opremu i sredstva za rad osobi s invaliditetom te joj na taj način omogućiti veću radnu učinkovitost, izdržljivost i pouzdanost, sigurno obavljanje posla te razumnu prilagodbu kako bi posao mogla obavljati ravnopravno s ostalim kolegama.

Arhitektonska prilagodba odnosi se na prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, a s ciljem uklanjanja arhitektonskih barijera te osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Osobama se omogućava dostupnost svih prostorija potrebnih za ispunjavanje radnih zadataka, a primjer arhitektonske prilagodbe može biti rampa, gusjeničar, ugradnja rukohvata, dizala, vertikalno podizne platforme ili koso podizne sklopive platforme, prilagodba sanitarnog čvora i radnog prostora, taktilne staze za lakše kretanje osoba oštećena vida i sl.

Prilikom arhitektonske prilagodbe valja voditi računa o Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013) gdje su navedeni standardi za olakšani pristup. Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca, a poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Sukladno čl. 2 Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020) sufinanciranje troškova arhitektonske prilagodbe može ostvariti poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera. Pravo na sufinanciranje troškova arhitektonske prilagodbe ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

Tehnička prilagodba radnog mjesta podrazumijeva prilagodbu opreme i sredstava za rad, ovisno o radnom mjestu i specifičnim potrebama osobe s invaliditetom, kako bi osoba mogla samostalno, bez puno dodatnog naprezanja, uspješno obavljati radne zadatke. Primjer tehničke prilagodbe mogu biti različiti oblici asistivne tehnologije dostupni na tržištu: radni stol s mogućnošću regulacije visine, uredski namještaj izrađen po mjeri, poseban telefon, prilagođena tipkovnica i računalni miš, različita povećala, govorna jedinica i ostala informatička te slična tehnologija namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama.

Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, odnosno za osnovna sredstva za rad, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu. 

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

Prema Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020) trošak prilagodbe radnog mjesta odnosno uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom što u času pisanja ovog članka iznosi 28.000 eura po prilagodbi. Također, poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika. Po isteku navedenih 24 mjeseca poslodavac ima pravo na novu prilagodbu za istu osobu.

Početak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada započinje slanjem narudžbenice nadležnom Centru za profesionalnu rehabilitaciju (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb) s odabranom uslugom 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) iz Standarda usluga profesionalne rehabilitacije. Osoba s invaliditetom prvo dolazi u Centar za profesionalnu rehabilitaciju na rehabilitacijsku procjenu koja uključuje pregled kod liječnika specijaliste medicine rada, psihološko testiranje te razgovore s edukacijskim rehabilitatorom i socijalnim radnikom. Naknadno stručni radnici CPR-a odlaze na radno mjesto osobe s invaliditetom gdje provode analizu radnog mjesta, opservaciju rada osobe s invaliditetom te analizu potreba za arhitektonskom i/ili tehničkom prilagodbom radnog mjesta.. Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se Plan prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada te se isti dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) dok se naručitelju usluge dostavlja izvještaj s popisom predloženih prilagodbi.. Izvještaj o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada kojim je utvrđena potreba za prilagodbom radnog mjesta i/ili uvjeta rada temelj je za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe, a ZOSI odobrava i isplaćuje sredstva temeljem navedenog Izvještaja o potrebnoj prilagodbi radnog mjesta. Naručitelj je dužan pribaviti najmanje 3 valjane ponude za svaku stavku iz plana prilagodbe, a ZOSI odobrava najpovoljniju ponudu. Po izvršenoj uplati sredstava od strane ZOSI-a, naručitelj uplaćena sredstva namjenski troši na stavke iz ponuda. Arhitektonske radove izvode te opremu i sredstva za rad dobavljaju za to specijalizirana poduzeća od kojih naručitelj zatraži ponudu.

Vratimo se još jednom na početak teksta i postavimo isto pitanje: “Kakve su moje šanse za zapošljavanjem kad bez adekvatne tehnologije, koja je u današnje vrijeme dostupna, ali ne i financijski, ne mogu poslodavcu pokazati svoje potencijale i mogućnosti?”. Rješenje, dakle, postoji! Ukoliko ste (ne)zaposlena osoba s invaliditetom, kojoj je potrebna razumna prilagodba radnog mjesta za ravnopravno obavljanje posla te ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala i radnih mogućnosti, obavijestite potencijalnog poslodavca o mogućnostima sufinanciranja prilagodbe jer on to možda ne zna budući mu taj podatak možda nije bio potreban. Neka to bude Vaš prvi projekt kod novog poslodavca – prezentiranje mogućnosti i ostvarivanje poticaja. Pokažite na startu poslodavcu proaktivnost i zalaganje, jer poslodavci to cijene, takvi zaposlenici im trebaju, takve ljude žele imati kraj sebe. Mogućnosti postoje, ponudite ih poslodavcu, pokažite vlastite potencijale i uz pomoć razumne prilagodbe. Sretno!

Darko Sobota, mag. ing. 
Rukovoditelj Odjela za rad s poslodavcima, Reha tehnolog

Kontakti:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Osijek“
Tadije Smišiklasa 2, Osijek
Telefon: 031 208 308
E-mail: cpr@cpr.hr
www.cpr.hr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Rijeka“
Wenzelova 3/A, Rijeka
Telefon: 051 546 451
E-mail: info@cpr-rijeka.hr
www.cpr-rijeka.hr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Split“
Ruđera Boškovića 30, Split
Telefon: 021 240 340
E-mail: info@czprs.hr
czprs.hr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“
Republike Austrije 1, Zagreb
Telefon: 01 6461 230
E-mail: info@cprz.hr
www.cprz.hr

ZOSI poticaji
Radnička 1, Zagreb
Telefon: 01 6458 481
E-mail: info@zosi.hr
www.zosi.hr

Projekt RESET financira Zagrebačka županija u okviru  Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2022. godini

slika preuzeta sa amp.net.au